"EFT in Russia ", I.Khamitova, L. Mikaelyan, Z.Simakhodskaya, "The EFT community news"